Test

Robert Brodie iam at internode.on.net
Thu Sep 8 01:58:22 UTC 2022


Got it at iam at internode.on.net 
Thanks, John

> On 8 Sep 2022, at 3:54 am, John Edmiston <john at edmiston.org> wrote:
> 
> Please let me know if you receive this.
> 
> Thanks!
> 
> John
> Webmaster
> GroupTalkWeb.org
> 
> Grouptalk mailing list
> List at grouptalkweb.org
> http://grouptalkweb.org/mailman/listinfo/list_grouptalkweb.org
More information about the List mailing list