Test

Jorge Burmeister bulmonte21 at bluewin.ch
Thu Sep 8 09:02:31 UTC 2022


Received, thx

Jorge

Am 07/09/2022 um 19:54 schrieb John Edmiston:
> Please let me know if you receive this.
>
> Thanks!
>
> John
> Webmaster
> GroupTalkWeb.org
>
>
> Grouptalk mailing list
> List at grouptalkweb.org
> http://grouptalkweb.org/mailman/listinfo/list_grouptalkweb.orgMore information about the List mailing list